Kira Sözleşmesi – Mesken

KİRA SÖZLEŞMESİ

(Meskenler/Konutlar İçin)

 

Dairesi
Mahallesi
Cadde/Sokağı
Numarası
Kiralananın Cinsi Apartman dairesi
Kiralayan Adı Soyadı
Kiralayanın T.C. Kimlik No
Kiralayanın Adresi  

 

Kiracının Adı Soyadı

 

Kiracının T.C. Kimlik No
Kiracının Adresi
Akdin Başlangıç Tarihi
Akdin Süresi
Yıllık Kira Bedeli Net
Aylık Kira Bedeli Net
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli Yalnızca mesken (konut) olarak
Kiralananın Durumu Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar ………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 

 

 

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

 

 

 

 

GENEL KOŞULLAR

 

1.        Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2.        Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.

3.        Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4.        Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.

5.        Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6.        Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7.        Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.

8.        Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.

9.        Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

10.    Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

11.    Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12.    Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13.    Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14.    Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15.    Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16.    Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17.    Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel

anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

18.    iş bu kira sözleşmesinde yer almayan hususlar hakkında 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleri geçerlidir

 

 

 

(imza)                                     (imza)                                     (imza)

 

 

 

 

ÖZEL KOŞULLAR

1.              Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

2.              Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

3.              Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.

4.              Kira bedeli net olup her türlü vergi kiracı tarafından ödenecektir.

5.              Zaruri giderler hariç yazılı izin olmadan tamirat giderlerini kiraya mahsup edemeyecektir.

6.              Kira bedelleri,  her ay peşin olarak başlangıç gününde mesai saati bitimine kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki TR ……………………………  İban numaralı  hesabına yatırılacaktır.  Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

7.              Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.

8.              Kiralananın aidat, kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir. Gecikme halinde temerrüt sabit olacaktır.

9.              Kira sözleşmesi kanunen yenilendiği takdirde hiçbir ihtara gerek kalmadan TÜFE oranında artış yapacaktır. Geciken kira bedellerine Reeskont faizi oranında yasal faiz uygulanacaktır.

10.          Meskende kedi, köpek, aşırı ses yapan kuş vs  hayvan beslemek yasaktır.

11.          Kiralayan taşınmazı satışa arz etmesi halinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü saat, 13:00 ile 17:00 arası alıcılara göstermek için hazır bulunduracaktır. Aksi halde doğacak zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

12.          Kiracı komşuları rahatsız edici her türlü davranıştan kaçınacaktır. Evin kullanımında kanun ve mevzuata uymayı taahhüt eder.

13.          Evde konusu yasak olan madde, koku yayan madde bulunduramaz.

14.          Whatsapp yazışmaları ve telefon mesajları delil olarak mahkemeye sunulacaktır. Buna muvafakat edilmiştir. .

15.          Beş yıllık kira müddetinin bitiminde rayiç kira bedeli konusunda anlaşma sağlanamaz ise kiracı ihtara gerek kalmadan rayiç bedel miktarında kira ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde tespit davası ikame edilecektir. Kiralayan tarafından tutulacak avukatın ücreti kiracıya ait olacaktır.

16.          Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

17.          Kiracıdan ……….. TL depozito alınmıştır. Depozitonun kiralayanda kalmasına kiracı muvafakat etmiştir. Defozito anahtar tesliminden sonra alındığı şekilde teslim halinde iade edilecektir.

18.          Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç-  yaptıracaktır.

19.          Kiracı taşınmazı boyalı olarak almıştır. Ve aynı şekilde teslim edecektir.

20.          Kiracı, elektrik, su doğalgaz vb abonelikleri  kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir. Kendi adına yaptırmaması tahliye nedeni sayılır.

21.          Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.

22.          Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Antalya   Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

23.     Kefil ile ayrıca bu sözleşmenin eki kefalet sözleşmesi  imazalanmıştır.

İşbu, on sekiz genel ve 24 özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar arasında teati edilmiştir. …/…/2022.

 

Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                         Kiralayan:

(imza)                      (imza)                                                       (imza)

(isim)                       (isim)                                                        (isim)

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*